โครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นโครงการบ้านที่เราคนไทยรู้จักกันดี ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือว่าจะเป็นต่างจังหวัดเองก็ทราบกันดีว่ามีโครงการนี้อยู่ตามจังหวัดต่างๆ โดยเป็นโครงการบ้านสำหรับคนที่มีงบประมาณในการซื้อบ้านจำกัด และเป็นราคาที่ไม่สูงเท่ากับการซื้อบ้านหรูหรา ถือได้ว่าเป็นราคาที่ย่อมเยา คนที่มีรายได้ไม่มากหรือว่าคนที่ต้องการอยู่บ้านในราคาที่ต่ำนั้นก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกัน โดยการซื้อขายนั้นก็จะมีระเบียบขั้นตอนเดียวกับการซื้อบ้านทั่วๆ และส่วนโครงการบ้านเอื้ออาทรเองก็อยู่ในการดูแลของการเคหะแห่งชาตินั่นเอง

บ้านเอื้ออาทร
ตัวอย่างบ้านเอื้ออาทร จากเว็บการเคหะ

ราคาของบ้านเอื้ออาทร

1. ต่ำกว่า 300,000 บาท
2. ตั้งแต่ 300,000 บาท จนถึง 400,000 บาท
3. ตั้งแต่ 400,000 บาท จนถึง 500,000 บาท
4. มากกว่า 500,000 บาทขึ้นไป
โดยราคาของบ้านเอื้ออาทรแต่ละพื้นที่นั้นจะมีราคาที่ไม่เท่ากัน จะขึ้นอยู่กับสภาพของทำเลที่ตั้ง การออกแบบบ้านของโครงการแต่ละที่นั่นเอง

เอกสาร และสิ่งจำเป็นในการจองบ้านเอื้ออาทร
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรพนักงานข้าราชการของผู้จอง พร้อมกับสำเนา 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ของ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส และสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
    กรณีมีคู่สมรสอยู่ด้วยกัน
3.1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจของคู่สมรส
3.2. สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส
3.3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
    กรณีมีคู่สมรสแยกทางกัน
3.4. ใบแจ้งความ ในกรณีที่คู่สมรสไม่จดทะเบียน หรือมีบุตรด้วยกัน แต่ปัจจุบันได้แยกทางกันแล้ว
4. หนังสือรับรองรายได้ของผู้จอง และคู่สมรส หรือหนังสือรับรองรายได้ของหน่วยงานที่ทำงาน หรือสลิปเงินเดือน หรือสำเนาบัญชีธนาคารเงินฝากของผู้จอง
5. เงินจองตามที่เงื่อนไขการจองกำหนดไว้ ซึ่งแต่โครงการบ้านเอื้ออาทรแต่ละที่จะมีเงินจองในจำนวนที่ไม่เท่ากัน

คุณสมบัติของผู้จองบ้านเอื้ออาทร

1. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยที่บรรลุนิติภาวะแล้ว นั่นก็คืออายุ 20 ปีบริบูรณ์
2. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ใน Blacklist ของสถาบันการเงินหรือว่าจัดอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ล้มละลาย
3. สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรได้
4. เป็นผู้ที่มีรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาท ต่อ เดือน
ในการจองแต่ละครั้งนั้นจะถูกกำหนดโดยการเคหะแห่งชาติ ซึ่งจะถูกประกาศการจองเรื่อยๆ โดยผู้ที่ต้องการจะจองจะต้องติดตามข่าวสารเพื่อให้ทันต่อการจอง

เงื่อนไขในการเช่าซื้อบ้านเอื้ออาทร

1. ห้ามโอนสัญญาซื้อขาย หรือเช่าภายในระยะเวลา 5 ปี ตามวันที่เริ่มต้นในการซื้อบ้านเอื้ออาทร
2. ห้ามนำอาคารของโครงการบ้านเอื้ออาทรให้ผู้อื่นเช่าต่อ หากเจ้าของสัญญาถูกตรวจสอบพบจะถูกบอกเลิกสัญญาในการซื้อบ้านเอื้ออาทร และริบเงินที่ได้ชำระกับโครงการทั้งหมด
3. ผู้ซื้อสามารถชำระค่าซื้อเป็นจำนวนเงินทั้งหมดของการซื้อได้ แต่จะได้รับโอนสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าของบ้านเอื้ออาทรหลังจากครบกำหนดสัญญาซื้อขายหรือเช่า ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
4. หลังจากที่ผู้ซื้อได้รับสิทธิในการซื้อบ้านเอื้ออาทรแล้ว จะต้องผ่อนชำระเงินเดือนละ 300 บาทเพื่อเป็นเงินดาวน์ในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อแสดงว่าผู้ซื้อมีความประสงค์ที่จะซื้ออาคารของบ้านเอื้ออาทร และแสดงการมีความสามารถในการผ่อนชำระ

สถานที่จองบ้านเอื้ออาทร

1. สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ
2. สำนักงานขายที่ตั้งโครงการบ้านเอื้ออาทรของแต่ละพื้นที่
3. สำนักงานเคหะแห่งชาตชุมชนที่มีอยู่ทุกแห่งของแต่ละจังหวัด
    ถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ที่ต้องการจะกู้เงินจากธนาคารที่มีโครงการบ้านเอื้ออาทรอยู่ คือธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2 แห่ง เพื่อที่จะนำเงินมาใช้ในการผ่อนชำระค่างวดของบ้านเอื้ออาทรนั้นก็สามารถทำได้ เพื่อที่จะสามารถเพิ่มเครดิตทางด้านการเงินของคุณเพื่อให้สามารถซื้อบ้านเอื้ออาทรได้ โดยจะต้องมีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
เอกสารหลักฐานของผู้กู้ในการยื่นสินเชื่อโครงการบ้านเอื้ออาทร
1. สำเนาสัญญาซื้อขายบ้านเอื้ออาทร                                  
2. สำเนาใบเสร็จรับเงินมัดจำบ้านเอื้ออาทร                                
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจของผู้กู้       
4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ทุกหน้า (ตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้าที่ว่าง)       
5. หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนตัวจริง ในกรณีที่ประกอบอาชีพอิสระให้ถ่ายรูปกิจการหรือธุรกิจที่ทำมา 3 รูป          
6. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

    ซึ่งราคาของบ้านเอื้ออาทรนั้นถือว่าเป็นบ้านที่มีราคาถูก เป็นราคาที่ไม่สร้างภาระมากมายให้กับคนที่มีรายได้ที่จะสามารถผ่อนชำระได้ ซึ่งทำเลแต่ละที่นั้นไม่ได้มีอยู่เพียงแค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่ว่าก็ยังมีอยู่ในต่างจังหวัดที่มีคนอาศัยเป็นจำนวนมาก และมีรายได้น้อย เช่น จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และอีกมากมายหลายพื้นที่ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร ถ้าคุณกำลังมองหาบ้านที่ราคาเบาๆ ภาระน้อยๆ อีกทั้งยังสามารถลงทุนได้ในกรณีที่คุณได้รับสิทธิ์การเป็นเจ้าของแล้วเพื่อให้คนอื่นเช่าเพื่อเก็บเอากำไรได้ในอนาคต ก็สามารถถือโอกาสในการซื้อบ้านเอื้ออาทรเอาไว้ได้
 
หากคุณมีความประสงค์จะขอข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามกับการเคหะแห่งชาติได้โดยตรง เนื่องจากว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ และดูแลโครงการบ้านเอื้ออาทรโดยตรง ซึ่งเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อคือ 02-351-7777 หรือเบอร์โทรศัพท์ของ Call center 1615


E-mail prdi@nha.co.th
เว็บโซต์ http://www.nha.co.th
ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่การเคกะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.