เมื่อพูดถึงค่าน้ำค่าไฟ ส่วนมากมองว่าไม่มีอะไรเพราะว่ารู้ๆกันอยู่แล้ว แต่ว่าก็มีส่วนน้อยที่จะรู้ว่า 1 หน่วยของมันนั้นมีปริมาณเท่าไร หลายคนเลือกที่จะละเลยเพราะคิดว่าไม่สำคัญ แต่ว่าถ้าเรารู้ว่าหน่วยนั้นมีปริมาณเท่าไร มันจะช่วยให้เราคำนวณ คราวๆได้ว่าเราใช้ไปเท่าไรแล้ว อีกอย่างมันจะช่วยให้เราประหยัดไปในตัวไม่มากก็น้อย เหมือนเรารู้เงินในกระเป๋า

วิธีคิดค่าไฟ
วิธีคิดค่าไฟ

วิธีคิดค่าไฟ        

วิธีคิดหน่วยค่าไฟนั้นจะมีทั้งหมด 8 
1. บ้านที่อยู่อาศัย
                                ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือนจะมีค่าบริการ 8.19 บาทต่อเดือน
                                ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือนจะมีค่าบริการ 40.90

2. ธุรกิจขนาดเล็ก
                                ใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์จะมีค่าบริการ 40.90 บาทต่อเดือน
                                ใช้ไฟฟ้าแรงดัน 22-33 กิโลโวลท์จะมีค่าบริการ 228.17

3. ธุรกิจขนาดกลาง
                                ใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลท์จะมีค่าบริการ 312.24 บาทต่อเดือน
                                ใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำกว่า 12-24 กิโลโวลท์จะมีค่าบริการ 312.24 บาทต่อเดือน
                                ใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำกว่า 69 กิโลโวลท์ขึ้นจะมีค่าบริการ 312.24

4. ธุรกิจขนาดใหญ่
                                ใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลท์จะมีค่าบริการ 312.24 บาทต่อเดือน
                                ใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำกว่า 12-24 กิโลโวลท์จะมีค่าบริการ 312.24 บาทต่อเดือน
                                ใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำกว่า 69 กิโลโวลท์ขึ้นจะมีค่าบริการ 312.24

5. กิจการเฉพาะอย่าง
                                ใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลท์จะมีค่าบริการ 312.24 บาทต่อเดือน
                                ใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำกว่า 12-24 กิโลโวลท์จะมีค่าบริการ 312.24 บาทต่อเดือน
                                ใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำกว่า 69 กิโลโวลท์ขึ้นจะมีค่าบริการ 312.24 บาทต่อเดือน

                *สำหรับประเภทที่ 3-5 อัตราค่าบริการรายเดือนจะเท่ากัน

6. องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
                                ใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลท์จะมีค่าบริการ 312.24 บาทต่อเดือน
                                ใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำกว่า 12-24 กิโลโวลท์จะมีค่าบริการ 312.24 บาทต่อเดือน
                                ใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำกว่า 69 กิโลโวลท์ขึ้นจะมีค่าบริการ 20

7. กิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตร
                                ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า 100 หน่วยและเกิน 100 หน่วยขึ้นจะมีค่าบริการ 115.16 บาท

8. ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว
                                ลักษณะการใช้ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารทั่วไปหรือสิ่งปลูกสร้าง การจัดงานขึ้นเป็นกรณีพิเศษชั่วคราว หรือการใช้ในกรณีต่างๆ เป็นการชั่วคราว โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว

                                ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้อัตราประเภทนี้ หากจะขอเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ไฟฟ้าเป็นการถาวร เช่น ประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม บ้านอยู่อาศัย เป็นต้น จะต้องยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าถาวรที่การไฟฟ้านครหลวงเขต พร้อมกับเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ภายในให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่การไฟฟ้านคร หลวงกำหนด และชำระเงินค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าแบบถาวรให้ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้านครหลวง โดยจะจัดเข้าในประเภท 1 - 7 แล้วแต่กรณีตามลักษณะการใช้ไฟฟ้า

                                ระดับการใช้ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำหรือค่าไฟ ทุกอย่างจะมีลิมิตของมันอยู่ ถ้าเราใช้เกินลิมิตที่เขาตั้งไว้ก็จะทำให้หน่วยกิตต่อไปนั้นมีค่าใช้จ่ายมาก ขึ้น ตามไปด้วย หลังจากที่เรารู้แล้วว่าที่ค่าน้ำค่าไฟมีลิมิตเป็นขั้นบันได ยิ่งเราใช้มาก ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก ดังนั้นเราควรใช้มันให้อยู่ในลิมิตที่พอดีๆ จะประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋าเราอีกตังหาก

วิธีคิดค่าน้ำ
วิธีคิดค่าน้ำ
วิธีคิดค่าน้ำ

การคิดหน่วยค่าน้ำนั้นจะแบ่งด้วยกันเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ ที่พักอาศัย และ ธุรกิจหรือรัฐวิสาหกิจ  สำหรับประเภทธุรกิจนั้นหน่วยของน้ำจะแพงกว่าแบบที่พักอาศัย โดยเริ่มต้นที่ 9.5 บาท

                หลายคนเคยเห็นเวลาที่เราจะซื้อบ้านนั้นเราจะถามเขาว่าค่าน้ำนั้นหน่วยเท่าไหร่ เราก็จะได้คำตอบกลับมาว่า 8.5 บาท จริงๆแล้วค่าหน่วย 8.5 บาทนั้นเป็นค่าน้ำหน่วยตั้งแต่ 0-30 หน่วย เท่านั้น ถ้าเราใช้เกินจากนี้ค่าหน่วยน้ำก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกตามระดับที่กรมชลประทานตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย หรือ ธุรกิจก็มีระดับการคิดที่เหมือนกันอาจจะแตกต่างกันที่ตรงค่าหน่วยเพียงเท่านั้น

                การเก็บค่าน้ำ        ทางกรมชลประทานจะมาจดรอบทุกเดือนๆ โดยวิธีการออกบิลนั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนวันในแต่ละเดือนเช่น  งวดเดือนที่แล้วมี30วันบิลจะมาวันที่ 24 ถ้า มี31วันก็จะมาวันที่ 25 เป็นต้น

Post A Comment:

0 comments:

babbaan.in V. Powered by Blogger.